Adatkezelési tájékoztató

A szabályzat célja és hatálya

A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) mint adatkezelő magára kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat rendelkezéseit. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.
Jelen szabályzat célja e joganyagoknak való megfelelés, a biztonságos és megfelelő adatkezelés biztosításának elősegítése, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés Alapítvány általi igazolása.

Jelen szabályzat elfogadásának napjától, azaz 2018. május 15. napjától hatályos, amikor is a kuratórium azt elfogadta. Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan adatkezelésre, melynek során az Alapítvány adatkezelőként jár el.

Az Adatkezelő adatai

Név: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 32. 3/3
Nyilvántartási szám: 11984
A bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18626166-1-43
E-mail: gysza@gy-sz.hu
Honlap: https://gy-sz.hu

Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Alapítvány tevékenysége során adományokat gyűjt, támogatásokat oszt és közösségfejlesztő munkát végez. E munka során a vele kapcsolatba kerülő, együttműködő és/vagy számára adományozó magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, kis- és középvállalkozásokkal és nagyvállalatok képviselőivel, intézmények munkatársaival, önkéntesekkel, támogatott projektek képviselőivel, munkatársaival és érintettjeivel (a továbbiakban együtt Partnerei) épít és ápol kapcsolatokat annak érdekében, hogy a helyi közösségi adományozást erősítse és népszerűsítse, helyi kötődésű ügyeket támogasson helyi kötődésű forrásokkal. E tevékenységei során az Alapítvány a Partnerei meghatározott személyes adatait meghatározott célból és jogcímen, meghatározott időtartamon keresztül kezeli.

Az Alapítvány kezeli továbbá a saját programjainak megvalósítása során vele megbízási jogviszonyba kerülő vállalkozók, külső szakértők és a közösségi szolgálatukat teljesítő középiskolások, valamint a felsősoktatási tanulmányaikat végző gyakornokok adatait és a belső munkavállalással kapcsolatos további adatokat. Az egyes kampányokhoz kapcsolódóan projektre szabott egyedi adatkezelési tájékoztató készül, amely az adott kampány aloldalán jelenik meg aktualizált formában.

Az adatkezelés célja

Az Alapítvány Partnerei képviseletének és tájékoztatásának elősegítése érdekében adománygyűjtő és/vagy közösségi programok és kampányok szervezése, támogatásosztási programok vezetése, pályázatok kiírása és kezelése, támogatott projektekről és közösségi programokról való tájékoztatás, kapcsolattartás, továbbá hatósági és közhasznú szervezetek gazdálkodási elvárásainak, illetve szponzoroknak, támogatóknak való megfelelés.

Az Alapítvány a munkaszerződések, megbízási szerződések, önkéntes szerződések, támogatási és támogatói szerződések megkötése céljából kezeli az Alapítvány munkavállalóinak, szolgáltatóinak (jogi és természetes személyek) és önkénteseinek személyes adatait.

Az Alapítvány szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a szerződött természetes személyes adatait és az Alapítvány jogi személlyel megkötött szerződés teljesítése és a kapcsolattartás céljából kezeli jogi személy szerződő felek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait.

A kezelt adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, emailcím, esetenként foglalkozás (szakértelem), munkahely neve és beosztás. Ezek mellett a kezelt adatok körébe tartozik a kapcsolatépítés és egyéb, személyhez kötött pénzügyi és pro bono támogatás és/vagy együttműködés során keletkezett olyan adat, ami a kapcsolatépítés és egyéb személyhez kötött pénzügyi és pro bono támogatás, együttműködés, megbízási jogviszony vagy munkavállalás folytatásához elengedhetetlen.

Az Alapítvány olyan személyes adatokat, amelyek kezelését nem írja elő jogszabály, csak akkor kezelhet, ha ehhez az érintett a hozzájárulását adta.

Az Alapítvány nem kezeli a Facebook oldalán, a látogatók által közzétett semmilyen személyes adatot. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Alapítvány törli a posztot vagy hozzászólást.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; (esetünkben pl. az adománygyűjtő kampányokban jelentkező adományozók (hozzájárulási nyilatkozat a http://adomanyozo.kozosalapon.hu/ oldalon keresztül történik) vagy a közösségi alapítvány létrehozása iránt érdeklődő jelentkezők (hozzájárulási nyilatkozat a felhívás aloldalán keresztül történik)
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának teljesülése vagy meghiúsulása esetén az Alapítvány a kezelt adatokat törli. Emellett, amennyiben az Alapítvány által a Partnerei érdekében végzett tevékenységet projekt alapon finanszírozó harmadik fél a tevékenységről adatok megőrzését és továbbítását megköveteli, az Alapítvány e kötelezettségének teljesítése érdekében, a szükséges időtartamig megőrzi az adatokat.

Az adatkezeléssel foglalkozó szervezeti munkatársak, felkért szakértők felelősségi körének meghatalmazása

Az Alapítvány adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az Alapítvány kuratóriumi elnöke a felelős. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében megbízza az irodavezetőt és az egyes feladatokat ellátó kurátorokat, illetve egy-egy projektben/programban résztvevő partnerek adatainak esetében az azért felelős projektvezető munkatársakat hatalmazza fel adatkezelésre. A projektigazgató úgy köteles a feladatokat szétosztani, hogy mindig visszakövethető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére ki és hogyan jogosult. A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat a kuratórium elnöke személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el.

A Projektigazgató személyes feladatai:

A projektigazgatói szakértői szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok továbbítása, kezelésének rendszeres ellenőrzése, a meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

 • ellenőrzi, hogy az Alapítvány szabályzatai megfelelnek-e az adatvédelmi jogszabályoknak és uniós jognak,
 • szükség szerint kapcsolatot tart és adott esetben konzultációt folytat a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatósággal.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során további adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi munkatársak, az alábbi részletezett tevékenységi körben:

Irodavezető

A szakértői szerződésében meghatározott célokhoz rendelt feladatok során a meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás. Adományozói adatbázisok, CRM-rendszer, belső pénzügyi nyilvántartás, szerződések kezelése.

Támogatott projektekért felelős munkatárs

Szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás.

Projekt koordinátorok

A szakértői szerződésében meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás. A kampányban és felhívásokban résztvevő szervezetek, munkatársak, önkéntesek, aktivisták, támogatottak, adományozók adatainak kezelése.

Alapítvány kurátorai

Az Alapítvány aktuális tevékenységével, programjaival, akcióival és kampányaival, illetve pénzügyi nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben, a kuratóriumi elnök szóbeli felhatalmazásával, betekintési jogot kapnak az adatkezelő rendszerekhez, a teljesjogú adatkezeléssel meghatalmazott a Kuratóriumi elnök és az Irodavezető, illetve az érintett adatoktól függően, a 4.3, 4.4, 4.5 pontban megbízott projektvezetők, projektkoordinátor munkatársak jelenlétében. A kurátoroknak, az adatok ettől eltérő célú megtekintésére a kuratóriumi találkozók és ülések idején van lehetőségük.

Alapítvány informatikai rendszerét karbantartó munkatárs

a szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás.
Az Alapítvány által fenntartott honlapok (https://kozosalapon.hu, www.gy-sz.hu, https://www.facebook.com/kozosalapon/, https://www.facebook.com/Gyökerek-és-Szárnyak-Alapítvány) informatikai üzemeltetői
A szolgáltatási szerződésben meghatározott adatok kezelése.

Az Alapítvány könyvelésének és pénzügyi mérlegének elkészítésért felelős szakember

A szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során a meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás.

Az Alapítvány belső pénzügyi nyilvántartását kezelő szakember

A vállalkozói szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során a meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás. Az adományozók és támogatott projektek munkatársainak adatainak kezelésért.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Alapítvány a számára megküldött, eljuttatott szerződések és adatlapok tárolására szolgáló helyiségek és az adatkezelés során számítógépre rögzített személyes adatokat tartalmazó eszközöket, helyiségeket műszaki védelemmel köteles ellátni.

Az Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és irodájában, illetve jogosult adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az Alapítvány a saját tulajdonában lévő Synology DS216se NAS szerveren tárolja az adatokat jelszóval védett módon.

Az Alapítvány adatokat tartalmazó papíralapú rendszerei, nyilvántartásai az Alapítvány székhelyén (1092 Budapest, Ráday utca 32.) és irodájában (1114 Budapest, Mészöly u. 7.) találhatóak meg, zárható szekrényekben, melyhez szintén csak a 4. pontban felsorolt személyek férhetnek hozzá, amennyiben azt feladataik ellátása indokolttá teszi.
Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alapítvány a személyes adatokat olyan módon köteles tárolni, hogy az általa használt adatbázis-kezelő program esetleges üzemzavara esetén is képes legyen azokat helyreállítani. Az adatbázis kezelő program esetleges hibáiról jelentés készül, amelyet az a munkavállaló, vállalkozói szakértő vagy kuratóriumi tag köteles elkészíteni, aki a hibát észlelte. A jelentésnek tartalmaznia kell az üzemzavar pontos időpontját, jellemzői, azt, hogy ki észlelte és a történteket.

Ha az üzemzavar adatvédelmi incidenst eredményezett vagy annak következménye, akkor a jelentésnek tartalmaznia kell az incidens jellegét, az ebből eredő valószínűsíthető következményeket és a kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket.

Az Alapítvány köteles gondoskodni arról, hogy számítógépein mindig valós idejű védelemmel rendelkező vírusírtók legyenek telepítve. Az Alapítvány köteles gondoskodni arról, hogy minden számítógépe tűzfallal rendelkezzen.

Az Alapítvány munkavállalói és vállalkozási szakértői munkájuk során nem hagyhatják őrizetlenül az Alapítvány irodáját, az irodát, amikor nem tartózkodik ott munkavállaló vagy vállalkozási szakértő, kötelesek kulcsra zárni. Az Alapítvány irodájában a munkavállalók és vállalkozási szakértők nem hagyhatnak egyedül olyan személyt, aki nem az alapítvány önkéntese, gyakornoka vagy nem tagja az Alapítvány kuratóriumának.

Az Alapítvány az adatokat a kockázatokkal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az Alapítvány informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Jelen pontban foglaltak az Alapítvány által kezelt nem elektronikusan tárolt adatokra is alkalmazandók, a két tárolási típus közötti különbségeknek megfelelően.

Az Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; statisztikai célból közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás nem érinti az egyéb jogalapon fennálló adatkezelést.

Eljárási szabályok

Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Közlés

Jelen szabályzat rendelkezéseit a mindenkori technika fejlettségének megfelelően kell értelmezni. Az adatvédelmi szabályzatot az Alapítvány kuratóriumi elnöke utasításban adja ki. A szabályzatot az Alapítvány saját honlapján közzéteszi. Jelen szabályzatot az Alapítvány kuratóriuma rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén módosításokat kezdeményez.

Budapest, 2018. május 15.